Γλώσσα:
Εύρεση
Σιδηρικά
Κεντρικές αποθήκες
 • Γωνείες σύνδεσης με νεύρο
 • Γωνεία τελαρώματος
 • Λαμάκια σύνδεσης στέγης
 • Ταφ σύνδεσης μεγάλο
 • Στήριγμα γωνειακών ψαλιδιών
 • Τόξο ψαλιδιών κορυφής
 • Σύνδεσμος ψαλιδιών
 • Πι ψαλιδιών
 • Δοκοθήκη ίσια η με κλίση
 • Δοκοθήκη διαιρούμενη
 • Βάση διαιρούμενη
 • Καλύπτρα κεραμιδίων
 • Κεραμιδοκόπτης
 • Ούπα μεταλική και πλαστική
 • Στριφόνια

Τα εξαρτήματα στέγης είναι σύνδεσμοι για τη στήριξη της ξύλινης σκεπής, για την κατασκευή πέργκολας και κιόσκι και βοηθούν στην απλούστευση της εργασίας. Είναι απαραίτητα σε κάθε δομική οικοδομική δραστηριότητα. Διατίθενται σε δίαφορες διαστάσεις.

warehouse - timber

Web design/development and greek search engine optimisation (SEO) by Naxtech.com